Khải Tượng

  • Làm vinh hiển danh Chúa và đem sự chữa lành thuộc thể và thuộc linh đến cho những bệnh nhân ung thư và thân nhân của họ qua sự phục vụ y tế.