Mục Đích

  • Chăm sóc sức khoẻ thuộc thể và sức khoẻ tâm thần, đồng thời chia sẻ Phúc Âm chăm sóc thuộc linh cho những bệnh nhân giai đoạn cuối đời.
  • Hướng đến xây dựng và phát triển bệnh viện Đa khoa Cơ Đốc.
  • Xây dựng đội ngũ nhân viên y tế Cơ Đốc có tình yêu, trách nhiệm, và chuyên môn cao trong chẩn đoán và điều trị, có sức ảnh hưởng trong nền y học Việt Nam.
  • Giúp bệnh nhân nghèo được tiếp cận với chẩn đoán và điều trị tốt nhất thông qua hỗ trợ viện phí và dịch vụ y tế phi lợi nhuận.